Περί παύσης εργασιών στο ΧΥΤΑ το πρώτο θέμα του πρώτου Δ.Σ. Μαραθώνα του 2018

Το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο του 2018 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου και ως πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης το φλέγον θέμα του ΧΥΤΑ.

Περί παύσης εργασιών ωστόσο το θέμα, που αν και είναι μια αρχή σίγουρα δεν θα αφήσει ούτε θα σταματήσει την μαχητικότητα των αποφασισμένων κατοίκων, συμπεριλαμβανομένης και της νεολαίας, μέχρι το θέμα της ημερήσιας να αναφέρει διακοπή του έργου και αποκατάσταση της περιοχής. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχει η ΖΩ από τον σφυγμό των πολιτών του Μαραθώνα. 

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν την Πέμπτη με ώρα έναρξης 17:30 μ.μ. εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου: 

 1. Περί λήψης απόφασης για ενέργειες παύσης έργου κατασκευής ΧΥΤΑ Γραμματικού. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης ).
 2. Περί εκλογής αναπληρωματικών μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής διότι έχει εξαντληθεί ο αριθμός τούτων ανά κατηγορία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 74 παρ.3 του Ν. 3852/2010. (ειδικός αγορητής Πρόεδρος Δ.Σ κ. Αιμίλιος Ρείσογλου ).
 3. Περί εκλογής αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής διότι έχει εξαντληθεί ο αριθμός τούτων ανά κατηγορία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 74 παρ.3 του Ν. 3852/2010. (ειδικός αγορητής Πρόεδρος Δ.Σ κ. Αιμίλιος Ρείσογλου ).
 4. Περί λήψης απόφασης για αποδοχή επιχορήγησης ποσού 2.204.467,00€ από πιστώσεις του ΥΠΕΣ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).
 5. Περί λήψης απόφασης για αποδοχή ποσού 37.116.40€ από πιστώσεις του ΥΠΕΣ για καταβολή μισθωμάτων σχολ.μονάδων καθώς και υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σύμφωνα με το Ν.3852/10 για την χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου –Δεκεμβρίου 2017. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).
 6. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή ποσού 92.800,00€ από πιστώσεις του ΥΠΕΣ (ΚΑΠ 2017 ) για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).
 7. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή ποσού 2.848,92€ από πιστώσεις του ΥΠΕΣ μέσω του προγράμματος ΣΑΕ 055 έτους 2017 «Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου όμβριων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ». (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).
 8. Περί λήψης απόφασης για την σύσταση Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (παρ.1 άρθρο 32 Ν.1080/80). (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).
 9. Περί εγκρίσεως προϋπολογισμού του ιδρύματος για το παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» έτους 2017. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).
 10. Περί εγκρίσεως διενέργειας διαγωνισμών έτους 2018. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).
 11. Περί εγκρίσεως υλοποίησης 4΄τριμήνου προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).
 12. Περί λήψη απόφασης για την έγκριση της με Α.Π : 280007/2017 αιτήσεως της κ. Ζαφειροπούλου Μαρίας. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).
 13. Περί χαρακτηρισμού της οδού Κρήτης – Μάχης Μαραθώνος – Μακεδονίας ως Κύριας Δημοτικής οδού. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης ).
 14. Περί λήψης απόφασης για την ίδρυση και δημιουργία Σχολικού χώρου (Λυκείου), στο ΟΤ 1090 της περιοχής ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνα του Δήμου ΜΑΡΑΘΩΝΑ». (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης ).
 15. Περί λήψης απόφασης ως προς την επικαιροποίηση μελών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Θανασιάς ).
 16. Περί συγκρότησης επιτροπής για την καταγραφή θανόντων ανά κοιμητήριο. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Θανασιάς ).
 17. Περί έγκρισης της 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής Δημοτικός Σύμβουλος –Πρόεδρος ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ κ. Πέτρος Στάμου).
 18. Περί έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Προσάρτημα –έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου) χρήσης οικ. ετών 2014 και 2015 του ΝΠΔΔ «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής: Δημοτικός Σύμβουλος –Πρόεδρος ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ κ. Πέτρος Στάμου).
 19. Περί λήψης απόφασης για 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Κ.ΕΔ.ΜΑ. (4-2018 ΚΕΔΜΑ) . (ειδικός αγορητής Δημοτική Σύμβουλος –Πρόεδρος Κ.ΕΔ.ΜΑ κ. Αναστασία Ρίζου).
 20. Περί αντικατάστασης μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.ΜΑ. (ειδικός αγορητής Δημοτική Σύμβουλος –Πρόεδρος Κ.ΕΔ.ΜΑ κ. Αναστασία Ρίζου).
 21. Περί αντικατάστασης μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. (ειδικός αγορητής Δημοτική Σύμβουλος –Πρόεδρος ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ κ. Δήμητρα Κάκαρη).
 22. Περί ορισμού μελών διοικητικού συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. (ειδικός αγορητής: Δημοτικός Σύμβουλος –Αντιπρόεδρος Δευτεροβάθμιας κ. Αναστασία Ρίζου)
 23. Περί ορισμού μελών διοικητικού συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δήμου  & εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. (ειδικός αγορητής : Δημοτικός Σύμβουλος –Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας κ. Θεόδωρος Καλπακίδης).
 24. Περί έγκρισης Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Μαραθώνος έτους 2018. (ειδικός αγορητής Δημοτική Σύμβουλος –Πρόεδρος Ε.Τ.Α.Π κ. Αναστασία Παππά).
 25. Περί αντικατάστασης μελών της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής (Ε.Τ.Α.Π.) του Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής Δημοτική Σύμβουλος –Πρόεδρος Ε.Τ.Α.Π κ. Αναστασία Παππά) .
Rate this item
(1 Vote)

Facebook Fanpage

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η εφημερίδα δημοσιεύει άρθρα συνεργατών και αναγνωστών, τα οποία δημοσιεύονται με ευθύνη του συντάκτη του άρθρου κάθε φορά, και δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές.
 
Για την δημοσίευση άρθρου, Δελτίου Τύπου, ενημέρωσης, παραπόνου κλπ. επικοινωνήστε με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 
Τηλ.: 2103009878
Κιν.: 6947916568 
Viber: 6947916568
Κύλιση στην Αρχή